فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر کورش هلاکویی نائینی
سردبیر

زهرا یوسفی، کارشناسی ارشد

مدیر اجرایی

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره 1 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

صندوق پستی: 6446 - 14155
تلفکس:  88989131 98021+ تا اطلاع ثانوی غیر فعال
تلفن: 02142933254

پیام کوتاه: 09369082233
پست الکترونیک: 
sardabirtums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب