فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی عبارتند از:

 

  1. گسترش دانش بهداشت عمومی به منظور ارتقاء سلامت در سطح جامعه
  2. فراهم ساختن فرصتی برای تبادل نظر و گفتگو درباره مسائل بهداشت عمومی در سطح ملی و بین المللی به منظور دستیابی به راه حل های مناسب
  3. فراهم ساختن فرصتی برای برقراری ارتباط و تبادل نظر و اندیشه میان پژوهشگران علوم بهداشتی
  4. تشویق اعضاء هیات علمی و سایر پژوهشگران به انتشار نتایج پژوهش هایشان
  5. دادن نظرات انتقادی در مورد سیاست های بهداشتی
  6. گسترش اطلاعات درباره رخدادها و دست آوردهای جدید در علوم بهداشتی در ایران و سایر کشورها
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب