فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- اخبار نشریه
یادبود شادروان دکتر محمد تقی خانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/30 | 
یادبود شادروان دکتر محمد تقی خانی
یادبود استاد فقید دکتر محمد تقی خانی، عضو برجسته "شورای نویسندگان مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی" در اولین جلسه شورای نویسندگان این مجله  در 25 اردیبهشت  97گرامی داشته شد. شادی روح، رحمت الهی و محشور شدن با اولیایش از خداوند متعال درخواست شد.  
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی:
http://sjsph.tums.ac.ir/find.php?item=1.120.31.fa
برگشت به اصل مطلب