دوره 14، شماره 4 - ( 12-1395 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 45-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮوه آموزش و ارتقای سلامت، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ جندی شاپور اهواز، اهواز، اﻳﺮان ، hmohamadian@razi.tums.ac.ir
2- اﺳﺘﺎدﻳﺎر، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
3- کارشناس، ﻣﺮﻛﺰ تحقیقات ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮوه بهداشت عمومی، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ جندی شاپور اهواز، اهواز، اﻳﺮان
چکیده:   (5514 مشاهده)

زمینه و هدف: کودکان، آسیب پذیرترین گروهها در جوامع هستند. کودک آزاری پدیده ای پیچیده است. هدف از این مطالعه، تحلیل عامل تأییدی ابزار کودک آزاری در کودکان اهوازی است.

روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش آموزان 8 -13  ساله شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 1395-1394 در مقطع ابتدایی مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه آماری بر اساس تعداد سؤال ها تعیین شد. از شاخص های میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب برای انجام الگوی معادلات ساختاری در قالب دو رویکرد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد.

نتایج: یافته های تحلیل عاملی تأییدی نشان داد الگوی فرم کوتاه سه عاملی سازه کودک آزاری، شامل حیطه های روانشناختی، بدنی و غفلت دارای برازندگی مناسبی بود. همچنین، الگوی تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول نسبت به تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد نسخه اهوازی پرسشنامه کودک آزاری از روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.لازم است تفاوت دیدگاه والدین و کودکان در مطالعات آینده مد نظر قرار گیرد.

متن کامل [PDF 1148 kb]   (3475 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1395/12/24 | پذیرش: 1395/12/24 | انتشار: 1395/12/24